top of page

(“Službene novine Federacije BiH”, broj 30/16 )

 

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05), federalni ministar zdravstva donosi 

PRAVILNIK
 

O UVJETIMA U POGLEDU STRUČNE SPREME ZAPOSLENIKA, TEHNIČKE OPREMLJENOSTI, PROSTORIJA I DRUGIH UVJETA KOJIMA MORAJU
UDOVOLJAVATI ZDRAVSTVENE USTANOVE, PRIVREDNA DRUŠTVA ODNOSNO FIZIČKE OSOBE - OBRTNICI ZA OBAVLJANJE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE 

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.  

 

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti u pogledu stručne spreme zaposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, privredna društva odnosno fizičke osobe - obrtnici za obavljanje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti (u daljem tekstu: preventivne DDD mjere), kao i uvjeti u pogledu stručne spreme zaposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju protuepidemijsku dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, kao posebnu mjeru za suzbijanje širenja zaraznih bolesti (u daljem tekstu: protuepidemijske DDD mjere). 

 

II. PREVENTIVNA DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA  

 

Član 2.

 

 1. Preventivne DDD mjere mogu obavljati zdravstvene ustanove, privredna društva odnosno fizičke osobe - obrtnici (u daljem tekstu: pravne i fizičke osobe) ako za obavljanje te djelatnosti imaju odobrenje federalnog ministra zdravstva. 

 

 1. Odobrenje za obavljanje preventivnih DDD mjera koje uključuje upotrebu otrova I grupe daje se pravnim i fizičkim osobama iz stava (1) ovog člana na period od tri godine. 

 

 1. Odobrenje za obavljanje preventivnih DDD mjera koje uključuje upotrebu otrova iz II i III grupe daje se pravnim i fizičkim osobama iz stava (1) ovoga člana na period od pet godina. 

 

 1. Rokovi iz st. (2) i (3) ovoga člana teku od dana izdavanja odobrenja iz stava (1) ovog člana. 

 

 1. Otrovi I, II i III grupe nalaze se na listi otrova koji se mogu stavljati u promet u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa Rješenjem o utvrđivanju liste otrova koji se mogu stavljati u promet u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

 

1. Uvjeti stručne spreme, tehničke opremljenosti i prostora 

 

Član 3.  

 

 1. Pravne i fizičke osobe, za obavljanje preventivnih DDD mjera koje uključuje upotrebu otrova I grupe, moraju imati u radnom odnosu najmanje: 

  1. jednog doktora medicine-specijalistu epidemiologije ili higijene sa ekologijom, 

  2. jednog diplomiranog sanitarnog inženjera (VSS prvi ciklus sanitarno- ekološkog smjera), 

  3. četiri kvalificirana izvršioca (VSS prvi ciklus sanitarno-ekološkog smjera ili SSS  tehničar sanitarno-ekološkog smjera). 

 

 1. Stručni kadar iz stava (1) ovog člana potrebno je da ima, u okviru svog stručnog zvanja, položen stručni ispit pred nadležnim ministarstvom zdravstva saglasno propisima o zdravstvenoj zaštiti, kao i da ima licencu, odobrenje za samostalan rad, izdatu od strane nadležne komore. 

 

Član 4.

 

Odgovorna osoba nosilac odobrenja iz stava (2) člana 2. ovoga pravilnika, za obavljanje preventivnih DDD mjera koje uključuje upotrebu otrova I grupe, je doktor medicine - specijalista epidemiologije ili specijalista higijene sa ekologijom. 

 

Član 5.  

 

Pravne i fizičke osobe, za obavljanje preventivnih DDD mjera koje uključuje upotrebu otrova I grupe, u smislu opreme, moraju imati slijedeće, i to: 

 1. Oprema za rad: 

  1. dva topla zamagljivača ULV, kapaciteta pet litara, 

  2. dva uređaja za hladno orošavanje - generator aerosola, ULV, 

  3. četiri leđne motorne prskalice sa dodacima za zaprašivanje i granuliranje,    4) jednu prskalicu sa bezbjednosnim ventilom kapaciteta pet litara atestirane   na pritisak od tri bara za svakog izvođača preventivnih DDD mjera,    5) jedan uređaj za detekciju gasova sa dovoljnim brojem odgovarajućih    indikatorskih cjevčica ili senzora za fumigante koji se koriste u radu,    6) odgovarajuća dodatna oprema za primjenu fumiganata (dozator i    evaporizator zavisno o vrsti gasa koji primjenjuju), 

  4. opremu za hloriranje vode, 

  5. komparator, 

  6. jedno namjensko vozilo, koje osigurava pouzdanu izolaciju dijela za prevoz   ljudi od dijela za prevoz materijala i opreme. 

 2. Zaštitna oprema za svakog izvođača DDD mjera: 

  1. gumene čizme, 

  2. gumene ili kožne rukavice otporne na hemikalije, 

  3. dovoljne           količine            rukavica          za jednokratnu     upotrebu, 

  4. zaštitni kombinezon, mantil ili ogrtač, štitnik za lice ili zaštitne naočale, kape   i kacige, 

  5. zaštitna sredstva za zaštitu organa sluha. 

 3. Posebna zaštitna oprema prema vrsti posla koji obavlja, za svakog izvođača         preventivnih DDD mjera: 

  1. jedna maska za cijelo lice za svakog izvođača koji je ovlašten raditi sa

                        preparatima za DDD iz I grupe otrova, 

 1. dovoljna količina gasnih filtera propisanih i prilagođenih fizikalno-hemijskim   svojstvima pojedinog gasa, 

 2. najmanje 3 (tri) samostalna uređaja za disanje s otvorenim krugom na   komprimirani zrak ili sa zatvorenim krugom,    4) uređaj za primjenu kisika kroz najmanje 30 minuta, 

  5) za svaku samostalnu ekipu komplet prve pomoći opremljen antidotima za   sve otrove sa kojima se radi kao i osnovnim simptomatskim lijekovima u    slučaju trovanja, tlakomjerom, stetoskopom, te uputom za primjenu prve i   medicinske pomoći u slučaju trovanja. 

 

Član 6.  

 

 1. Pravne i fizičke osobe, za obavljanje preventivnih DDD mjera koje uključuje upotrebu otrova I grupe, moraju imati vlastiti poslovni i skladišni prostor usklađen sa propisom koji regulira promet otrova.

 

 1. Izuzetno, skladišni prostor može biti i zakupljen, ali zakup mora biti najmanje na period izdavanja odobrenja. 

 

 1. Skladišni prostor iz stava (1) ovog člana mora imati: 

  1. zasebnu prostoriju za smještaj, čuvanje i izdavanje I grupe otrova, 

  2. prostoriju za čuvanje tehničke opreme i aparata za primjenu, 

  3. prostoriju za čuvanje zaštitne opreme, 

  4. prostoriju za administrativno osoblje, 

  5. poseban sanitarni čvor s tuš kabinom, 

  6. prostoriju za garderobu sa po dva garderobna ormarića sa zaštitnom bravom  (katancem) ili ključem za svakog radnika u skladištu (jedan za radnu odjeću i lična  zaštitna sredstva, a drugi za ličnu garderobu). 

 

Član 7.  

 

 1. Ukoliko se za obavljanje DDD koriste fumiganti (I grupa otrova koji djeluju u obliku gasa), pravne i fizičke osobe, za obavljanje preventivnih DDD mjera koje uključuje upotrebu otrova I grupe, moraju ispunjavati i sljedeće uvjete: 

 a) Tim za fumigaciju mora brojati najmanje tri izvršioca (inženjera ili tehničara  sanitarno-ekološke struke). Obavljanje fumigacije mora nadzirati doktor medicine specijalista epidemiolog ili specijalista higijene, kao odgovorno lice izvođača radova.   b) Tim za fumigaciju mora imati: 

 1. dovoljan broj gasnih maski sa filterima, 

 2. dva izolaciona aparata, 

 3. komplet prve pomoći s uputama za prvu pomoć i medicinsku pomoć,    4) uređaj za detekciju gasova sa dovoljnim brojem odgovarajućih indikatorskih   cjevčica za gasove, te aparat za davanje kisika. 

 

 1. Pravne i fizičke osobe koje namjeravaju obavljati DDD koristeći fumigante, u zahtjevu za odobrenje djelatnosti, koji se podnosi saglasno odredbama ovog pravilnika, treba to posebno da naglase. 

 

Član 8.  

 

 1. Pravne i fizičke osobe, za obavljanje preventivnih DDD mjera koje uključuje upotrebu otrova iz II i III grupe, moraju imati u radnom odnosu najmanje: 

  1. jednog doktora medicine, ili diplomiranog sanitarnog inženjera (VSS prvi ciklus  sanitarno-ekološkog smjera) sa tri godine radnog iskustva na istim poslovima, 

  2. jednog diplomiranog sanitarnog inženjera (VSS prvi ciklus sanitarno-ekološkog  smjera), 

  3. dva kvalificirana izvršioca (VSS prvi ciklus sanitarno-ekološkog smjera ili SSS  tehničar sanitarno-ekološkog smjera). 

 

 1. Stručni kadar iz stava (1) ovog člana potrebno je da ima, u okviru svog stručnog zvanja, položen stručni ispit pred nadležnim ministarstvom zdravstva saglasno propisima o zdravstvenoj zaštiti, kao i da ima licencu, odobrenje za samostalan rad, izdatu od strane nadležne komore. 

 

Član 9.  

 

Odgovorna osoba nosioca odobrenja iz stava (3) člana 2. ovog pravilnika, za obavljanje preventivnih DDD mjera koje uključuje upotrebu otrova iz II i III grupe, je doktor medicine ili diplomirani sanitarni inženjer (VSS prvi ciklus sanitarno-ekološkog smjera) sa tri godine radnog iskustva na istim poslovima. 

 

Član 10.  

 

Pravne i fizičke osobe, za obavljanje preventivnih DDD mjera koje uključuje upotrebu otrova iz II i III grupe, u smislu opreme, moraju imati sljedeće, i to: 

 1. Oprema za rad: 

  1. dva topla zamagljivača ULV, kapaciteta pet litara, 

  2. dva uređaja za hladno orošavanje - generator aerosola, ULV, 

  3. tri leđne motorne prskalice s dodacima za prskanje, zaprašivanje i                       granuliranje, 

  4. jednu prskalicu sa sigurnosnim ventilom kapaciteta pet litara atestirane na   pritisak od tri bara za svakog izvođača preventivnih DDD mjera, 

  5. jedno namjensko vozilo, koje osigurava pouzdanu izolaciju dijela za prevoz   ljudi od dijela za prevoz materijala i opreme. 

 2. Zaštitna oprema za svakog izvođača DDD mjera: 

  1. gumene čizme, 

  2. gumene ili kožne rukavice otporne na hemikalije, 

  3. dovoljne količine rukavica za jednokratnu upotrebu, 

  4. zaštitni kombinezon, mantil ili ogrtač, štitnik za lice ili zaštitne naočale, kape   i kacige 

  5. zaštitna sredstva za zaštitu organa sluha. 

 3. Posebna zaštitna oprema prema vrsti posla koji obavlja, za svakog izvođača  preventivnih DDD mjera: 

  1. jednu filtarsku polumasku (jednokratne ili višekratne) namijenjenu za    zaustavljanje suhih aerosola (prašiva) u količini ovisno o broju zaposlenih,    2) jednu filtarsku polumasku ili filtarsku polumasku s filtrima za zaštitu od   čestica, 

  2. jednu masku za cijelo lice s kombiniranim filtrima za zaštitu od gasova i   čestica, i 

  3. za svaku samostalnu ekipu komplet prve pomoći s antidotima za sve otrove   s kojima se radi, kao i osnovnim simptomatskim lijekovima, tlakomjerom,   stetoskopom, te uputom za primjenu prve i medicinske pomoći u slučaju    trovanja. 

 

Član 11.  

 

 1. Nosioci odobrenja iz stava (3) člana 2. ovog pravilnika, za obavljanje preventivnih DDD mjera koje uključuje upotrebu otrova iz II i III grupe, moraju imati vlastiti poslovni i skladišni prostor u skladu s posebnim propisima koji reguliraju promet otrova.

 

 1. Izuzetno, skladišni prostor može biti i zakupljen, ali zakup mora biti najmanje na period izdavanja odobrenja. 

 

 1. Skladišni prostor iz stava (1) ovoga člana mora imati: 

  1. prostoriju za smještaj, čuvanje i izdavanje preparata za DDD koja uključuje  upotrebu II i III grupe otrova, 

  2. prostoriju za čuvanje tehničke opreme i aparata za primjenu, 

  3. prostoriju za čuvanje zaštitne opreme, 

  4. prostoriju za garderobu sa po dva garderobna ormarića sa zaštitnom bravom  (katancem) ili ključem za svakog radnika u skladištu (jedan za radnu odjeću i lična  zaštitna sredstva, a drugi za ličnu garderobu), 

  5. prostoriju za administrativno osoblje, 

  6. sanitarni čvor s tuš kabinom. 

 

Član 12.  

 

 1. Ukoliko se preventivne mjere deratizacije provode sistematski u skladu sa Pravilnikom o načinu obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, nosioci odobrenja iz stava (2) člana 2. ovog pravilnika (za obavljanje preventivnih DDD mjera koje uključuje upotrebu otrova I grupe) i stava (3) člana 2. ovog pravilnika (za obavljanje preventivnih DDD mjera koje uključuje upotrebu otrova iz II i III grupe), koji provode ove mjere, moraju ispunjavati uvjete u pogledu opreme i prostora u skladu sa ovim pravilnikom.

 

 1. U pogledu kadra, nosioci odobrenja iz st. (2) i (3) člana 2. ovog pravilnika, koji provode preventivne sistematske mjere deratizacije moraju imati u radnom odnosu najmanje: 

  1. jednog doktora medicine - specijalistu epidemiologije ili higijene, 

  2. jednog diplomiranog sanitarnog inženjera (VSS prvi ciklus sanitarno-ekološkog  smjera), 

  3. osam kvalificiranih izvršioca (VSS prvi ciklus sanitarno-ekološkog smjera ili SSS  tehničar sanitarno-ekološkog smjera). 

 

 1. Više nosilaca odobrenja iz st. (2) i (3) člana 2. ovog pravilnika, koji provode preventivne sistematske mjere deratizacije, mogu se udruživati radi provođenja tih mjera i ispunjavanja uvjeta iz stava (2) ovog člana. 

 

2. Drugi uvjeti  

 

Član 13.  

 

 1. Prostorije za smještaj, čuvanje i izdavanje preparata za DDD iz čl. 6. i 11. ovog pravilnika, koji uključuju upotrebu otrova I, II i III grupe, moraju biti izgrađene od čvrstog materijala za kojeg je nalazom nadležnog tijela utvrđeno da je usklađen sa sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima u pogledu lokacije, načina izgradnje, kvalitete zidova i podova, osvijetljenosti, prozračivanja, temperature i vlažnosti u skladu sa propisima o prometu otrova.

 

 1. Prostorije za smještaj, čuvanje i izdavanje preparata za DDD moraju imati dovoljan broj stabilnih ormara ili polica za njihov smještaj, kako bi se spriječilo mehaničko ili drugo oštećenje pojedinačnih pakovanja. 

 

 1. Prostorije za smještaj, čuvanje i izdavanje preparata za DDD moraju biti pod nadzorom (fizičko osiguranje/video nadzor/alarmni sistem). Na ulaznim vratima u prostoriju moraju biti istaknute oznake o zabrani pristupa neovlaštenim osobama i vrsti preparata za DDD koje se u prostoriji skladište. Na ormarićima ili policama moraju biti istaknute oznake vrste preparata za DDD koje se skladište.  

 

 1. Na vidljivim mjestima u prostoriji moraju biti istaknute oznake o zabrani pušenja, uzimanja hrane i napitaka, pisane upute o postupanju u slučaju izlaganja otrovima, oznake upozorenja i obavijesti, telefonski brojevi odgovornih osoba i službi za slučaj nesreće, oznake smjera kretanja u slučaju požara ili drugih nesreća sa otrovima. 

 

 1. U svakoj prostoriji za smještaj, čuvanje i izdavanje preparata za DDD mora biti najmanje jedan aparat za gašenje požara. 

 2. Pisano uputstvo o mjerama i sredstvima za sprečavanje trovanja, simptomima trovanja otrovima, načinu pružanja prve pomoći u slučaju trovanja, kao i mjerama za otklanjanje posljedica trovanja otrovima koje stavljaju u promet, odnosno koje koriste, mora biti istaknuto na vidnom mjestu u prostoriji u kojoj se vrši promet, odnosno korištenje pojedinih otrova. 

 

Član 14.  

 

 1. Nosioci odobrenja iz st. (2) i (3) člana 2. ovog pravilnika odgovorni su za održavanje i ispravnost opreme, koja se koristi u procesu rada iz čl. 6. i 11. ovog pravilnika, a koja mora biti uredno održavana (servisirana) i kontrolirana u skladu sa preporukama proizvođača opreme. 

 

 1. Nosioci odobrenja iz st. (2) i (3) člana 2. ovog pravilnika za svaki uređaj/aparat treba da vode odgovarajuću evidenciju o redovnom etaloniranju i održavanju, periodičnoj validaciji, da bi se osigurala pouzdanost i ispravnost procesa i opreme i o tome su dužni voditi pisanu evidenciju. 

 

III.OBAVEZNA PROTUEPIDEMIJSKA DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA  

 

Član 15.  

 

 1. Zdravstvene ustanove koje obavljaju djelatnost obavezne protuepidemijske DDD mjere moraju imati u radnom odnosu sa punim radnim vremenom doktora medicine, specijalistu epidemiologije. 

 

 1. Ako zdravstvena ustanova provodi obaveznu protuepidemijsku mjeru dezinsekcije i deratizacije koja uključuje upotrebu otrova iz I grupe otrova mora udovoljavati uvjetima iz čl. 5, 6, 13. i 14. ovog pravilnika. 

 

 1. Ako zdravstvena ustanova provodi obaveznu protuepidemijsku mjeru dezinsekcije i

deratizacije koja uključuje upotrebu otrova iz II i III grupe otrova mora udovoljavati uvjetima iz čl. 8. do 14. ovog pravilnika. 

 

 1. Protuepidemijsku DDD kao posebnu mjeru provodi nadležna zdravstvena ustanova. Ako nadležna zdravstvena ustanova nema odobrenje za provedbu obaveznih DDD mjera u skladu sa posebnim propisima, protuepidemijsku DDD mjeru kao posebnu mjeru, pod nadzorom i po nalogu nadležne epidemiološke službe zavoda za javno zdravstvo kantona provode ovlaštene zdravstvene ustanove i druge pravne osobe, te fizičke osobe-obrtnici. 

 

IV. POSTUPAK VERIFIKACIJE  

 

Član 16.  

 

 1. Utvrđivanje ispunjenosti uvjeta stručne spreme uposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta za obavljanje DDD, kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti stanovništva obavlja Federalno ministarstvo zdravstva (u daljem tekstu: Ministarstvo), a na osnovu podnijetog dokumentiranog zahtjeva pravne osobe i fizičke osobe iz člana 2.

ovog pravilnika. 

 

 1. Uz zahtjev iz stava (1) ovoga člana prilaže se: 

  1. izvod iz sudskog registra, 

  2. vlasnički list ili ugovor o zakupu poslovnog prostora i prostora za skladištenje  preparata za DDD, 

  3. tlocrt prostorija za skladištenje preparata za DDD, 

  4. dokaz o vlasništvu opreme iz člana 5., odnosno člana 10. ovog pravilnika, 

  5. dokaz o ispunjavanju sanitarno-tehničkih uvjeta, kao i uvjeta za zaštitu na radu i

            protupožarnu zaštitu, 

 1. potvrda o atestiranoj opremi za rad (za opremu koja podliježe atestiranju), 

 2. specifikacija odgovornih i stručnih osoba iz čl. 3, 4, 8. i 9. ovog pravilnika sa  dokazima (stručna sprema, specijalizacija za odgovorno lice, uvjerenje o položenom  stručnom ispitu, licenca nadležne komore (za zdravstvene radnike), ugovor o radu i  prijava osiguranja), 

 3. ljekarsko uvjerenje za uposlene, 

 4. opis organizacije i rada (za fizičke osobe - opis rada), 

 5. dokaz o uplati federalne takse, 

 6. dokaz o uplati naknade za rad stručne komisije. 

 

 1. Pravne i fizičke osobe koje namjeravaju obavljati DDD koristeći fumigante saglasno članu 7. ovog pravilnika, u zahtjevu za odobrenje djelatnosti iz stava (1) ovog člana, treba to posebno da naglase. Po ocjeni ispunjenosti uvjeta, odobrenje za korištenje fumiganata se posebno navodi i u rješenju federalnog ministra zdravstva (u daljem tekstu: federalni ministar) koje se donosi u skladu sa članom 18. ovog pravilnika. 

 

Član 17.  

 

 1. Po prijemu uredno dokumentiranog zahtjeva iz člana 16. ovog pravilnika, federalni ministar imenuje stručnu komisiju od najmanje tri člana, koju čine doktor medicinespecijalista preventivne grane medicine, magistar farmacije i pravnik (u daljem tekstu: Komisija). 

 

 1. Komisija se formira sa zadatkom da kod podnosioca zahtjeva izvrši neposredan uvid, te utvrdi ispunjenost uvjeta prostora, opreme i kadra za izdavanje odobrenja za obavljanje DDD mjera. 

 

 1. Komisija sačinjava zapisnik koji je sastavni dio dokumentacije na osnovu koje se izdaje odobrenje za rad podnosiocu zahtjeva. 

 

 1. Komisija odgovara za istinitost podataka navedenih u zapisniku iz stava (3) ovog člana. 

 

 1. Članovima Komisije pripada naknada za rad, čiju visinu utvrđuje federalni ministar posebnim rješenjem. 

 

Član 18.  

 

 1. Na osnovu podnijetog dokumentiranog zahtjeva, a po provedenom upravnom postupku utvrđenom članom 17. ovog pravilnika, federalni ministar donosi rješenje. 

 

 1. Rješenje federalnog ministra donijeto u smislu stava (1) ovog člana je konačno u upravnom postupku. 

 

 1. Protiv rješenja federalnog ministra iz stava (2) ovog člana može se pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda saglasno Zakonu o upravnim sporovima. 

 

Član 19.  

 

 1. Ako tokom obavljanja DDD mjera nastanu promjene u vezi ispunjavanja uvjeta na osnovu kojih je izdato rješenje iz člana 18. ovog pravilnika, nosilac rješenja je obavezan o navedenim promjenama obavijestiti Ministarstvo, i to u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene. 

 2. U slučaju iz stava (1) ovog člana, nosiocu rješenja koji više ne ispunjava uvjete propisane ovim pravilnikom, federalni ministar donosi rješenje kojim ukida dodijeljeno odobrenje za obavljanje DDD mjera. 

 

 1. Rješenje iz stava (2) ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv istog se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda, saglasno Zakonu o upravnim sporovima. 

 

Član 20.  

 

Ako nosilac odobrenja prestane obavljati djelatnosti u skladu sa izdatim odobrenjem iz člana 2. ovoga pravilnika obavezan je o tome u pisanom obliku obavijestiti Ministarstvo. 

 

V. ZDRAVSTVENI PREGLEDI I IDENTIFIKACIJSKE ISKAZNICE  

 

Član 21.  

 

Za uposlenike koji obavljaju poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije obavezan je zdravstveni pregled prije početka obavljanja poslova (ljekarsko uvjerenje) i periodični zdravstveni pregled tokom obavljanja tih poslova, a u skladu sa posebnim propisima o zaštiti na radu. 

 

Član 22.  

 

 1. Neposredni izvršioci DDD mjera moraju posjedovati plastificiranu identifikacijsku iskaznicu dimenzija 105x70mm, prema Obrascu broj 1. 

 

 1. Identifikacijska iskaznica iz stava (1) ovoga člana mora sadržavati: 

  1. naziv i adresu nosioca odobrenja za provođenje DDD mjera, 

  2. fotografiju izvođača DDD (veličine 25x35mm), 

  3. ime i prezime izvođača DDD mjera, te JMBG, 

  4. broj rješenja i datum izdavanja odobrenja za obavljanje DDD mjera. 

 

 1. Identifikacijska iskaznica osobe kojoj je odobrena upotreba preparata za DDD koje uključuju upotrebu otrova I grupe označena je crvenom bojom, a iskaznica kojom je odobrena upotreba preparata za DDD koja uključuje upotrebu otrova II i III grupe označena je zelenom bojom. 

 

 1. Identifikacijske iskaznice za izvođače DDD mjera ovjerava Ministarstvo i potpisuje federalni ministar. 

 

VI. EVIDENCIJE  

 

Član 23.  

 

Nosilac odobrenja dužan je voditi evidenciju o provedenim DDD mjerama, potrošnji preparata za DDD, te izrađivati zbirne izvještaje i dostavljati ih na način i u rokovima određenim Pravilnikom o načinu obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. 

 

Član 24.  

 

 1. Pravne i fizičke osobe iz stava (2) člana 2. ovog pravilnika obavezne su o obavljenoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji voditi evidenciju. 

 

 1. Evidencija se vodi na Izvještajnom obrascu broj 2. 

 2. Obrasci broj 1. i 2. nalaze se u prilogu ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio. 

 

Član 25.  

 

 1. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju obavezne su polugodišnje pismeno izvještavati nadležni zavod za javno zdravstvo kantona o obavljenim mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te o vrstama i količinama utrošenih sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. 

 

 

 1. Zavod za javno zdravstvo kantona dostavlja izvještaj Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, koji priprema izvještaj za federalnu zdravstvenu inspekciju. 

 

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Član 26.  

 

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju saglasno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog pravilnika, obavezne su se uskladiti s odredbama ovog pravilnika po isteku roka na koji imaju odobrenje za rad izdato od strane Ministarstva. 

 

Član 27.  

 

Uvjet posjedovanja licence, kao odobrenja za samostalan rad, za stručni kadar iz čl. 3. i 8. ovog pravilnika tražit će se nakon što nadležne komore, iz odgovarajućih stručnih oblasti, budu uspostavljene, a u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti. 

 

Član 28.  

 

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uvjetima u pogledu stručne spreme zaposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, privredna društva odnosno fizičke osobe - obrtnici za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/14). 

 

Član 29.  

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

 

Broj                                                                                                             01-37-2363/16

13. aprila 2016. godine

Sarajevo 

 

 

Мinistar

Doc. dr. Vjekoslav Mandić, s. r. 

bottom of page