top of page

(“Službene novine Federacije BiH”, broj 30/16 )

 

Na osnovu člana 29. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05), federalni ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

 O NAČINU OBAVLJANJA OBAVEZNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE 

I. OSNOVNE ODREDBE  

 

Član 1.  

 

 1. Ovim pravilnikom uređuje se način provođenja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (u daljem tekstu: DDD mjere), koje se provode sa ciljem sprečavanja pojave i suzbijanja širenja zaraznih bolesti. 

 

 1. Način provođenja DDD mjera obuhvata i rokove, kao i druge uvjete provođenja ovih mjera, te fumigaciju, kao posebni način provođenja obaveznih DDD mjera.  

 

Član 2.  

 

 1. Obavezne DDD mjere provode se u građevinama, postrojenjima, prostorima, prostorijama, na uređajima i opremi osoba koje obavljaju privrednu djelatnost i u djelatnostima na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne zaštite, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, sporta i rekreacije, objektima za snabdijevanje vodom za piće i uklanjanje otpadnih voda, te deponijama za odlaganje komunalnog otpada, u djelatnosti javnog prometa, u i oko stambenih objekata, na javnim površinama i javnim objektima u gradovima i naseljima, te drugim objektima (u daljnjem tekstu: površine, prostori i objekti). 

 

 1. Provođenje obaveznih DDD mjera obavezni su osigurati vlasnici ili korisnici objekata i prostora iz stava 1. ovog člana, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05). 

 

 1. Obavezne DDD mjere u objektima iz stava 1. ovog člana, na način određen ovim pravilnikom provode zdravstvene ustanove, privredna društva, te fizičke osobe-obrtnici ako za obavljanje te djelatnosti imaju odobrenje federalnog ministra zdravstva, u skladu sa Pravilnikom o uvjetima u pogledu stručne spreme zaposlenika, tehničke opremljenosti prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, privredna društva odnosno fizičke osobe-obrtnici za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. 

 

Član 3.  

 

Obavezne DDD mjere se provode kao: 

 1. Obavezne preventivne DDD mjere kao opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih           bolesti; 

 2. Obavezne DDD mjere kao posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti koje se   provode radi: 

  1. sprečavanja pojave zaraznih bolesti - preventivna DDD kao opća mjera,  

  2. suzbijanja širenja određenih zaraznih bolesti - protuepidemijska DDD kao posebna                    mjera. 

 

II. NAČIN PROVOĐENJA OBAVEZNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE KAO OPĆE

MJERE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI  

 

Član 4.

 1. Dezinfekcija podrazumijeva skup mjera i postupaka koji se poduzimaju sa ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja patogenih i drugih mikroorganizama na površini tijela, na predmetima, materijalima, opremi ili u prostoru. 

 

 1. Dezinsekcija je skup različitih postupaka koji se poduzimaju sa ciljem smanjenja populacije – najmanje do praga štetnosti, zaustavljajući rast i razmnožavanje ili potpuno uništavajući prisutnu populaciju štetnih insekata koji prenose uzročnike zaraznih bolesti, parazitiraju na tijelu čovjeka, uzrokuju alergijske reakcije, imaju toksično djelovanje ili su uznemirivači ili skladišni štetnici u hrani.  

 

 1. Deratizacija podrazumijeva skup postupaka i mjera kojima se štetnim vrstama glodara sprečava ulaženje, zadržavanje, hranjenje i razmnožavanje ili se reducira njihov broj u stambenim i poslovnim prostorima i njihovoj okolini. 

 

Član 5. 

 

Obavezna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija obavljaju se kao preventivna i protuepidemijska. 

 

Član 6. 

 

 1. Obavezna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija provodi se na osnovu programa mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i ovim pravilnikom.

 

 1. Obavezna protuepidemijska dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija se provodi povremeno prema epidemiološkim i sanitarno-higijenskim indikacijama, a obavezu njihovog provođenja određuje kantonalno ministarstvo nadležno za zdravstvo.  

 

1. Obavezna preventivna dezinfekcija  

 

Član 7.  

 

 1. Obavezna preventivna dezinfekcija kao opća mjera za sprečavanje pojave zarazne bolesti podrazumijeva mehaničke, fizikalne ili hemijske mjere koje se poduzimaju radi održavanja lične higijene, te održavanja higijene prostora i mikrobiološke ispravnosti pribora, predmeta, opreme, površina, prostora i u objektima.

 

 1. Obavezna (preventivna) dezinfekcija kao opća mjera provodi se uvijek prije prve upotrebe površ ina, prostora ili objekata ili nakon njihovoga duž eg nekoriš tenja, odnosno prije ponovne upotrebe. 

 

 1. Osim situacija iz stava 2. ovog člana, obaveznu (preventivnu) dezinfekciju kao opću mjeru obavezni su kontinuirano provoditi korisnici obaveznih DDD mjera na površinama, u prostorima ili objektima kao svakodnevni i kontinuirani proces u održavanju higijene ličnog ili poslovnog prostora.  

 

Član 8.

 

 1. Obavezna preventivna dezinfekcija obavlja se u sljedećim rokovima:

a) svakih 60 (šezdeset) dana u:

 1. objektima za javno vodosnabdijevanje;

 2. objektima za proizvodnju, skladištenje i promet životnih namirnica i sirovina za  njihovu proizvodnju i prevoznim sredstvima namijenjenim za njihov prevoz (klaonice,  mljekare, prodavnice mesa i proizvoda životinjskog porijekla, različ iti proizvodni   pogoni, ugostiteljski i ostali objekti prehrane, kuhinje, trgovač ki objekti i tržni centri,

                       hladnjač e i sl.), 

                        2) veletržnicama, tržnicama, ribarnicama.      b) svakih 90 (devedeset) dana u: 

 1. prostorima za održavanje izložbi ili sajmova,  

 2. objektima namijenjenim za smještaj većeg broja ljudi (hoteli i drugi turistič ki objekti,   studentski i đač ki domovi, prihvatilišta, socijalne ustanove i dr.),  

 3. objektima odgojno-obrazovnih ustanova (obdaništa, osnovne, srednje, više i visoke   škole i dr.),  

 4. objektima zdravstvenih ustanova (domovi zdravlja, ambulante, ordinacije, bolnice,   klinički centri i dr.), uključujući javni i privatni sektor,  

 5. objektima za sport i rekreaciju (bazeni za kupanje, sportske dvorane i pojedini   dijelovi sportskih stadiona), 

 6. objektima i sredstvima javnog prevoza putnika (aerodromi, željeznič ke i autobuske   stanice, avioni, vozovi, autobusi, trolejbusi, tramvaji, taksi vozila i dr.), 

 7. objektima i mjestima za javna okupljanja i gdje je frekventnost ljudi povećana

                        (kinodvorane, pozorišta, objekti MUP-a, zatvori, banke, šalter sale i dr.),  

 1. mrtvačnicama, te prevoznim sredstvima za prevoz umrlih osoba,  

 2. deponijama otpada, 

 3. u svim drugim objektima u kojima se obavlja društvena, privredna ili javna                      djelatnost. 

 c) svakih 180 (sto osamdeset) dana obavlja se preventivna dezinfekcija zatvorenih vodova  klima-komora i kanala za snabdijevanje zrakom, u hotelskim objektima, objektima javnog  okupljanja i gdje je frekventnost ljudi povećana.  

 

 1. Osim navedenih rokova, iste mjere se provode i češće po epidemiološkim indikacijama koje utvrđuje kantonalni sanitarni inspektor, odnosno zavod za javno zdravstvo kantona u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti.  

 

2. Obavezna preventivna dezinsekcija  

 

Član 9.  

 

Obavezna preventivna dezinsekcija kao opća mjera podrazumijeva mehaničke, fizikalne, biološke ili hemijske mjere koje se provode s ciljem sprječavanja zadržavanja, razmnožavanja, smanjenja populacije štetnih člankonožaca (Arthropoda), te održavanje njihove populacije ispod praga štetnosti, radi osiguranja kvalitetnih higijenskih i sanitarno - tehničkih uvjeta na površinama, u prostorima ili objektima. 

 

Član 10.  

 

 1. Obavezna preventivna dezinsekcija obavlja se u sljedećim rokovima:  

  1. svakih 90 (devedeset) dana u: 

   1. objektima za proizvodnju, skladištenje i promet životnih namirnica i sirovina za   njihovu proizvodnju (klaonice, mljekare, prodavnice mesa i proizvoda životinjskog   porijekla, različiti proizvodni pogoni, ugostiteljski i ostali objekti prehrane, kuhinje,   trgovački objekti i tržni centri, i sl.),  

   2. veletržnicama, tržnicama, ribarnicama,  

   3. objektima namijenjenim za smještaj većeg broja ljudi (hoteli i drugi turistički objekti, studentski i đački domovi, prihvatilišta, socijalne ustanove i dr.),  

   4. deponijama otpada. 

  2. svakih 180 (sto osamdeset) dana: 

   1. objektima odgojno-obrazovnih ustanova (obdaništa, osnovne, srednje, više i visoke   škole i dr.),

   2. svim objektima zdravstvenih ustanova (domovi zdravlja, ambulante, ordinacije,   bolnice, klinički centri i dr.),  

   3. objektima javnog prevoza putnika (aerodromi, željezničke i autobuske stanice, i dr.),    4) objektima i mjestima za javna okupljanja i gdje je frekventnost ljudi povećana   (kinodvorane, pozorišta, objekti MUP-a, zatvori, banke, šalter sale i dr.).    5) u kanalizacionim sistemima, kolektorima, šahtovima i energetskim kanalima    toplovodnih, električnih, telefonskih i drugih instalacija,  

                        6) u svim drugim objektima u kojima se obavlja društvena, privredna ili javna                djelatnost. 

 

 1. Provođenje preventivne dezinsekcije obaveza je vlasnika ili korisnika objekata i prostora iz stava (1) ovog člana.  

 

3. Obavezna preventivna deratizacija  

 

Član 11.  

 

 1. Obavezna preventivna deratizacija kao opća mjera podrazumijeva mehaničke, fizikalne i hemijske mjere koje se provode sa ciljem sprječavanja ulaženja, zadržavanja, razmnožavanja i smanjenja populacije štetnih glodavaca na površinama, prostorima ili objektima, na biološki prihvatljiv minimum, i koja se provodi na sistematski način (u daljem tekstu: obavezna sistematska preventivna deratizacija).  

 

 1. Pod obaveznom sistematskom preventivnom deratizacijom kao općom mjerom, podrazumijevaju se i sve mjere kojima se stvaraju nepovoljni uvjeti za ulaženje, zadržavanje i razmnožavanje štetnih glodara na površinama, u prostorima ili objektima koje su osobe korisnici obaveznih DDD mjera dužni provoditi, a to su: 

  1. higijensko-tehničke mjere:  

   1. sprečavanje kapanja vode iz cijevi,  

   2. sprečavanje zadržavanja vode u lokvama,  

   3. pravovremeno uklanjanje kućnog i ostalog organskog otpada,  

   4. sprečavanje pristupa glodara do mjesta odlaganja organskog otpada, 

   5. sakupljanje organskog otpada u zatvorenim kontejnerima, 

   6. pravilno skladištenje i manipulacija hranom,  

   7. sprečavanje pristupa glodavcima do zaliha hrane,  

   8. osiguravanje karantene za pristiglu hranu u većim skladištima,  

   9. primjereno uskladištenje hrane kako bi bio moguć vizualni pregled prostora,  

   10. povremeno preslagivanje uskladištene hrane, i  

   11. uzgoj negrmolikih i nepuzajućih biljaka oko objekata gdje se mogu sklanjati                     glodavci. 

  2. građevinsko-tehničke mjere:  

   1. zatvaranje svih otvora oko dovodnih i odvodnih instalacija na način da se spriječi   ulaz štetnim glodavcima,  

   2. zidovi bez otvora sa glatkim donjim dijelom, 

   3. pravilno izvođenje i ugradnja vrata s metalnim obrubom, 

   4. ugradnja zaštitnih mreža na prozore, odzračnike i ostale otvore,  

   5. ugradnja sifona i prepreka u kanalizacijskom sistemu, 

   6. postavljanje štakorobrana na vezove brodova i na energetske provodnike tokom boravka brodova u lukama. 

  3. fizikalne mjere: 

   1. upotreba ultrazvuka, ljepljivih traka. 

 

Član 12.  

 

 1. Polazeći od bioloških karakteristika razmnožavanja i ponašanja glodara, a u cilju postizanja boljih efekata, obavezna sistematska preventivna deratizacija se provodi dva puta godišnje, tokom koje se na širem području i u što kraćem roku provode postupci uništavanja glodara jedinstvenom metodologijom i istim preparatima, a obuhvata:

  1. objekte odgojno-obrazovnih ustanova (obdaništa, osnovne, srednje, više i visoke škole i dr.);  

  2. sve zdravstvene objekte (domovi zdravlja, ambulante, ordinacije, bolnice, klinički centri i dr.);  

  3. javne objekte namijenjene za smještaj ljudi (studentski i đački domovi, prihvatilišta, socijalne  ustanove i dr.); 

  4. objekte namijenjene za smještaj ljudi (hoteli i drugi turistički objekti i dr.);  

  5. objekte i mjesta za javna okupljanja i gdje je frekventnost ljudi povećana (kinodvorane,  pozorišta, banke, šalter sale i dr.);  

  6. objekte javnog prevoza putnika (aerodromi, željezničke i autobuske stanice, garažni prostori,  remize saobraćajnih sredstava za javni prevoz);   g) objekte za javno vodosnabdijevanje; 

  7. veletržnice, tržnice, ribarnice;  

  8. šahtove i energetske kanale plinskih, telefonskih, električnih i toplovodnih i drugih instalacija;  

  9. glavne sanitarne deponije i ostale prostore gdje su deponije smeća;  

  10. sportske i rekreacione prostore; 

  11. poslovne, skladišne, prodajne i proizvodne prostore pravnih lica;  

  12. individualne zanatske, ugostiteljske i dr. radnje; 

  13. otvorene i zatvorene vodotoke, parkove, groblja, površine koje nisu privedene urbanističkoj  namjeni, saobraćajnice, mostove, otvorena i zatvorena parkirališta, trgove, javne nužnike i  druga javna mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodara;  

  14. mrežu gradske i mjesnih kanalizacija za odvođenje otpadnih i oborinskih voda, uređaji za  prečišćavanje tih voda, kanali;  

  15. pomoćne prostore stambenih i stambeno-poslovnih zgrada u svim oblicima vlasništva,  uključujući: podrume, tavane, drvarnike, magacinske prostore, dvorišta, smetljarnike, garaže,  otvorena i zatvorena đubrišta, te prostorije za ostavljanje poljoprivrednih mašina i oruđa.  

 

 1. Obavezna sistematska preventivna deratizacija provodi se dva puta u toku godine: proljeće i jesen, a dužna su je organizirati kantonalna ministarstva nadležna za zdravstvo.

 

 1. Plan i program izvođenja obavezne sistematske deratizacije donosi kantonalno ministarstvo nadležno za zdravstvo, na prijedlog zavoda za javno zdravstvo.  

 

 1. Obaveznu preventivnu sistematsku deratizaciju provode nosioci odobrenja za obavljanje deratizacije saglasno Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Pravilniku o uvjetima u pogledu stručne spreme zaposlenika, tehničke opremljenosti prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, privredna društva odnosno fizička lica-obrtnici za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Ukoliko ove mjere provode privredna društva, odnosno fizička lica - obrtnici obavljaju ih u skladu sa utvrđenim programom pod nadzorom higijensko-epidemiološke službe općine ili kantona, čiji rad usmjerava i stručno-metodološki nadzire kantonalni zavod za javno zdravstvo. 

 

 1. Troškovi provođenja obavezne sistematske preventivne deratizacije na javnim površinama i objektima od općeg i zajedničkog interesa finansiraju se iz sredstava budžeta kantona i općina, a obuhvataju objekte i površine iz stava (1) tač. a), b), c) i n) ovog člana. Troškove provođenja obavezne sistematske preventivne deratizacije na ostalim objektima i površinama snose vlasnici ili korisnici objekata i prostora. 

 

4. Obavezne protuepidemijske DDD mjere  

 

Član 13.  

 

 1. Obavezna protuepidemijska dezinfekcija obavlja se pod uvjetima propisanim članom 25. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. 

 

 1. Obavezna protuepidemijska dezinsekcija obavlja se u skladu sa epidemiološkim indikacijama pod uvjetima propisanim članom 26. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.  

 

 1. Obavezna protuepidemijska deratizacija obavlja se u skladu sa epidemiološkim indikacijama pod uvjetima propisanim članom 27. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.  

 

5. Fumigacija kao poseban način provođenja obaveznih DDD mjera  

 

Član 14.  

 

 1. Fumigacija je način primjene jako otrovnih i opasnih hemikalija, odnosno fumiganata (I grupa otrova koji djeluju u obliku plina), a koristi se sa ciljem sprečavanja i zaustavljanja širenja zaraznih bolesti te uzrokovanja šteta na površinama, u prostorima ili objektima uzrokovanih mikroorganizmima, štetnim člankonošcima (Arthropoda) i štetnim glodavcima.  

 

 1. Pravna ili fizička lica čiji uposlenici provode fumigaciju obavezno izvještavaju pisanim putem nadležnu zdravstvenu ustanovu sa službom hitne medicinske pomoći, kantonalnu sanitarnu inspekciju i nadležnu policijsku upravu najmanje 24 sata prije puštanja plina, pri čemu obavezno navode:  

  1. vrstu i koncentraciju plina koji se primjenjuje, 

  2. dan i sat puštanja plina,  

  3. dan i sat početka provjetravanja, 

  4. pravila ponašanja tokom i nakon fumigacije objekata koje uručuje uz potpis vlasniku  fumigiranog objekta. 

 

 1. Ako se fumigacija obavlja u luci, obavezno treba obavijestiti lučku kapetaniju i graničnu sanitarnu inspekciju. Tim za fumigaciju mora biti dostupan i u stalnoj pripravnosti do završetka fumigacije.  

 

 1. Objekat u kojem se provodi fumigacija mora biti slobodan od osoba te, fizički odvojen od objekata u kojima borave ljudi. Pred primjenu plina na objekat se obavezno ostavljaju oznake, koje noću moraju biti uočljive i osvijetljene, a prilazni put mora biti pregrađen konopcem. Na oznakama na bijeloj podlozi crnim slovima treba pisati: POZOR OTROV! ZABRANJEN PRISTUP! OTROVNI PLIN! FUMIGACIJA (vrsta plina), te znak mrtvačke glave. Objekat mora biti pod neprekidnom čuvarskom službom od časa puštanja plina do završetka provjetravanja.  

 

 1. Na slobodnom otvorenom prostoru rizičnim područjem se smatra prostor unutar šest metara od fumigiranog objekta. Rizični prostor mora biti slobodan od ljudi čitavo vrijeme fumigacije, do kraja provjetravanja. U rizičnom području dozvoljen je boravak samo sa odgovarajućom zaštitnom maskom ili izolacijskim aparatom. 

 

 1. Kod prozračivanja u naseljenom mjestu straža se udaljuje najmanje 30 metara od objekta.

Zaustavlja se prolaz pješaka i vozila, te određuje zatvaranje prozora na svim susjednim zgradama unutar 30 metara udaljenosti u trajanju od najmanje dva sata od trena ispuštanja plina. Za vrijeme prozračivanja u objektu i prostoru 30 metara od njega dozvoljeno je boraviti samo sa propisnom zaštitnom opremom. Rad sa fumigantima mora biti u skladu sa propisom koji se odnosi na otrove. 

 

 1. Ponovni ulazak u fumigirani objekt po završetku provjetravanja dopušten je tek nakon stručne provjere rezidua plina. 

 

 1. Pisano odobrenje za ponovni ulazak u fumigirani objekat daje rukovoditelj tima za fumigaciju, te obavezno upisuje vrijeme, mjesto i nađene koncentracije rezidua plina u objektu.  

 

 

III. NAČIN I ROKOVI OBAVLJANJA OBAVEZNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE, KAO POSEBNE MJERE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI  

 

Član 15.  

 

 1. Obavezna protuepidemijska DDD, kao posebna mjera radi sprečavanja pojave zaraznih bolesti obavlja se prema Programu mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, a koji se donosi u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

 

 1. Na osnovu Programa mjera ovlašteni izvođač obaveznih protuepidemjskih DDD mjera kao posebnih mjera izrađuje Plan provođenja/Operativni plan kojim se mora jasno odrediti organizacija neposrednog provođenja, odnosno način i dinamika obavljanja svih poslova u rokovima i na način predviđen u Programu mjera. 

 

1. Obavezna protuepidemijska dezinfekcija kao posebna mjera  

 

Član 16.  

 

 1. Obavezna protuepidemijska dezinfekcija kao posebna mjera podrazumijeva mehaničke, fizikalne ili hemijske mjere koje se provode na površinama, u prostorima ili objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru, a poduzimaju se u vanrednim situacijama:

  1. ako nastaju uvjeti ili se povećava rizik prenošenja zaraznih bolesti na temelju epidemioloških             indikacija, 

  2. ako su u sanitarnom nadzoru određene nepravilnosti u održavanju površina, prostora ili  objekata koje pogoduju razvoju mikroorganizama,   c) tokom elementarnih nepogoda, 

  3. tokom izljeva kanalizacije, 

  4. tokom masovnih skupova, 

  5. tokom proljevanja ili rasipa infektivnog materijala, 

  6. tokom zbrinjavanja infektivnog otpada i sl. 

 

 1. Površine, prostori i objekti u kojima je provedena obavezna dezinfekcija kao posebna mjera mogu se ponovno upotrebljavati nakon izdane potvrde o mikrobiološkoj čistoći koju izdaje ovlaštena ustanova. 

 

2. Obavezna protuepidemijska dezinsekcija i obavezna protuepidemijska deratizacija kao posebne mjere  

 

Član 17.  

 

 1. Obavezna protuepidemijska dezinsekcija kao posebna mjera podrazumijeva mehaničke, fizikalne, biološke ili hemijske mjere.

 

 1. Obavezna protuepidemijska deratizacija kao posebna mjera podrazumijeva mehaničke, fizikalne i hemijske mjere. 

 

 1. Obavezna protuepidemijska dezinsekcija i deratizacija kao posebne mjere provode se na površinama, u prostorima ili objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru, a poduzimaju se u vanrednim situacijama: 

  1. ako postoji povećan rizik prenošenja zaraznih bolesti koje prenose štetni insekti

            (Arthropoda) i štetni glodari temeljem epidemioloških indikacija,  

 1. ako populacija štetnih insekata (Arthropoda) i štetnih glodara pređe prag štetnosti,  

 2. ako se odredi šteta na zalihama hrane nastala djelovanjem štetnih insekata (Arthropoda) i  štetnih glodara,  

 3. ako su u sanitarnom nadzoru uočene nepravilnosti u održavanju objekata koje pogoduju  razvoju štetnih insekata (Arthropoda) i štetnih glodara,   e) tokom elementarnih nepogoda, 

            f) tokom masovnih skupova, sportskih i ostalih manifestacija. 

 

3. Obavezne protuepidemijske DDD mjere  

 

Član 18.  

 

 1. Protuepidemijska DDD mjera provodi se kao posebna mjera s ciljem brzog i efikasnog zaustavljanja i sprečavanja širenja zaraznih bolesti koje prenose ili uzrokuju mikroorganizmi, štetni insekti (Arthropoda) i štetni glodari.

 

 1. Obaveznu protuepidemijsku DDD mjeru obavljaju higijensko-epidemiološke službe domova zdravlja, kantonalnih zavoda za javno zdravstvo i Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, ovisno od epidemiološke situacije, a saglasno Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. 

 

 1. Ukoliko protuepidemijsku DDD mjera provode privredna društva, odnosno fizička lica – obrtnici dužni su je obaviti u skladu sa utvrđenim programom pod nadzorom higijensko-epidemiološke službe, a saglasno Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.  

 

 1. Operativni plan mjera i aktivnosti za provođenje obavezne protuepidemijske DDD donose nadležni zavodi za javno zdravstvo kantona i higijensko-epidemiološke službe domova zdravlja.  

 

 1. Operativni plan mjera i aktivnosti za sveobuhvatno i koordinirano provođenje obavezne protuepidemijske DDD u slučaju elementarnih nepogoda od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, donosi Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa nadležnim zavodima za javno zdravstvo kantona. Provedbu Operativnog plana organiziraju nadležni kantonalni zavodi za javno zdravstvo i higijensko-epidemiološke službe domova zdravlja, i o svim poduzetim aktivnostima dostavljaju izvještaje Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, koji je u obavezi redovnog izvještavanja Federalnog ministarstva zdravstva.  

 

IV. OSTALI UVJETI  

 

Član 19.  

 

 1. Prije početka obavljanja dezinfekcije i dezinsekcije u objektima u kojima se nalaze namirnice, treba zaštititi namirnice od mogućeg onečišćenja, kao i primijeniti preparate koji ne ostavljaju mirise na prehrambenim proizvodima.

 

 1. Pri obavljanju deratizacije u prostorima u kojima se obavlja proizvodnja ili promet životnih namirnica treba otrovne meke postaviti u posebno zaštićenim, zatvorenim i označenim kutijama uz vođenje evidencije o šemi postavljanja, da se namirnice zaštite od slučajnog ili namjernog onečišćenja.  

 

 1. Ako se deratizacija obavlja u objektima u kojima se nalaze rasute životne namirnice, treba sakupiti ostatke meka nakon provedbe postupka deratizacije. 

 

 1. Deratizacijska sredstva treba postavljati u zatvorene kutije ili vezane na žicu (kanalizacijski sistemi, rijeke i morske obale, nasipi) ili postavljene po šemi, nedostupne domaćim životinjama, te ih sakupiti i neškodljivo uništiti nakon provedenog postupka deratizacije.  

 

Član 20.  

 

Pravna i fizička lica koja obavljaju dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, odgovorna su za korištenje savremenih i ekoloških preparata, neškodljivih za čovjeka, domaće životinje i okolinu, te ostvarivanje mjera kojima se štiti zdravlje stanovništva i čovjekov okoliš od onečišćenja, trovanja i nanošenja šteta.  

 

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Član 21.  

 

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/14). 

 

Član 22.  

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 01-37-2364/16

13. aprila 2016. godine

Sarajevo 

 

Ministar Doc. dr. Vjekoslav Mandić, s. r.

bottom of page