top of page
Escalator Handrail Sanitization

DERATIZACIJA

Deratizacija podrazumijeva skup postupaka i mjera kojima se štetnim vrstama glodara sprečava ulaženje, zadržavanje, hranjenje i razmnožavanje ili se reducira njihov broj.

Usluge deratizacije podrazumevaju uništavanje glodara – štakora, uništavanje pacova, uništavanje miševa. Kao stalni pratioci čovjeka, široko su rasprostranjeni i nanose velike ekonomske i zdravstvene štete, budući da su prenosioci mnogih zaraznih bolesti. Zato se preporučuje deratizacija dva puta godišnje (na proljeće i jesen). Tada se očekuje najveća biološka pojava štetnih glodara, vezano za klimatske uslove koji im u tim periodima naročito pogoduju. Uz preventivnu deratizaciju, tu je i hemijska deratizacija, a dodatnim postupcima kurativne (preventivne) deratizacije suzbija se problem povećane pojave štetnih glodara.

 

Izrazito veliki napredak u povećanju sigurnosti ljudi, domaćih i divljih životinja njemačko preduzeće Detia – Degesch je postigla ugrađivanjem gorke tvari u raticidna sredstva. Količina od 10 ppm gorke tvari u rodenticidima bromadilona i brodifacouma, pokazala je izrazito odbojno djelovanje na ljude i domaće životinje, ali ga glodari rado konzumiraju.

U cilju obezbjeđenja visoke sigurnosti u primjeni sredstava za deratizaciju, “Sanacija 3D” d.o.o. koristi ove rodenticide pomiješane sa gorkom tvari, koja trenutno kod eventualnih zadesnih uzimanja preparata, izaziva neprijatan okus i automatski nagon na povraćanje. 

Naime, radi se o raticidima koji pored ostalih aktivnih ingridijenata II generacije  (BROMADILON, BRODIFACOUM ) sadrže i hemijsku supstancu ( NAJGORČA SUPSTANCA IKADA OTKRIVENA ZA ČOVJEKA).

Gorka tvar  u dodiru sa pljuvačnim žlijezdama konzumenta, izaziva automatski nagon za povraćanjem i na taj način onemogućava bilo kakvu mogućnost trovanja ljudi, a u isto vrijeme 100 % je djelotvoran kod svih vrsta glodara, jer oni nisu u mogućnosti otkriti tu supstancu.

Sanacija 3D d.o.o. Sarajevo

Nadežde Petrović 18 DO, 71 000,

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

+387 33 842 563


+387 33 842 568


info@sanacija3d.ba

ID Broj: 4923659756

PDV broj: 259875462

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page